Iedzīvotāju kategorijas, kas atbrīvotas no pacienta iemaksas

No Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumiem Nr.1529
"Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”
23. No pacienta iemaksas ir atbrīvotas šādas iedzīvotāju kategorijas:
23.1. bērni;
23.2. grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, ja tiek saņemti veselības aprūpes pakalpojumi, kas saistīti ar grūtniecības un pēcdzemdību novērošanu un grūtniecības norisi;
23.3. politiski represētās personas, Nacionālās pretošanās kustības dalībnieki un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušās personas, kā arī tās seku likvidācijā cietušās personas;
23.4. personas, kuras slimo ar tuberkulozi, un personas, kurām veic izmeklējumus tuberkulozes noteikšanai;
23.5. psihiski slimas personas, saņemot psihiatrisko ārstēšanu;
23.6. personas, saņemot hroniskās hemodialīzes, hemodiafiltrācijas un peritoneālās dialīzes procedūras visā ārstniecības procesa laikā;
23.7. personas, kuras saņem veselības aprūpes pakalpojumus šo noteikumu 6.pielikumā minēto infekcijas slimību gadījumos;
23.8. personas, kurām neatliekamo medicīnisko palīdzību sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes;
23.9. personas, kuras saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kas reģistrētas Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā, ārstniecības iestādē uzrādot dokumentu, kas apliecina minēto faktu;
23.10. personas, kurām veic profilaktiskās apskates un izmeklējumus šo noteikumu 1. un 7.pielikuma 2.punktā minētajā kārtībā;
23.11. personas, kurām vakcinācijas kalendāra ietvaros veic vakcināciju, stinguma krampju neatliekamo profilaksi, pēcekspozīcijas imunizāciju pret trakumsērgu, kā arī vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību;
23.12. personas, saņemot ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju mājas apstākļos;
23.13. orgānu donori;
23.14. personas, kuras saņem veselības aprūpi mājās vai paliatīvo veselības aprūpi stacionārajās ārstniecības iestādēs atbilstoši šo noteikumu 3. pielikuma 2.1.26. apakšpunktam, kā arī paliatīvo veselības aprūpi, ko sniedz ģimenes ārsts mājas vizītes laikā;
23.15. I grupas invalīdi;
23.16. trūcīgās personas, kas par tādām atzītas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu;
23.17. Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta darbinieki.

No Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumiem Nr.1529

"Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”
6. Personai no valsts budžeta līdzekļiem un viņa paša maksājumiem (pacienta iemaksa, līdzmaksājums) šajos noteikumos un citos veselības aprūpi reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā nodrošina:
6.1. neatliekamās medicīniskās brigādes sniegto palīdzību;
6.2. ambulatoro veselības aprūpi:
6.2.1. primārās veselības aprūpes pakalpojumus:
6.2.1.1. ģimenes ārsta un viņa praksē nodarbināto ārstniecības personu sniegto veselības aprūpi;
6.2.1.2. zobārsta un higiēnista sniegto veselības aprūpi personām vecumā līdz 18 gadiem (turpmāk – bērni) un atsevišķām iedzīvotāju kategorijām atbilstoši šajos noteikumos noteiktajai kārtībai;
6.2.1.3. veselības aprūpi mājās;
6.2.2. sekundārās un terciārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus:
6.2.2.1. veselības aprūpi, ko sniedz vecmāte vai ārsts, kurš specializējies noteiktā specialitātē un nav minēts šo noteikumu 6.2.1.1. apakšpunktā (turpmāk – speciālists), un citas ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas;
6.2.2.2. laboratoriskos un vizuālās diagnostikas izmeklējumus;
6.2.2.3. dienas stacionārā sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus;
6.2.2.4. neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas nodaļās, ja persona netiek stacionēta, un steidzamās medicīniskās palīdzības punktos;
6.3. stacionāro veselības aprūpi;
6.4. zāles un medicīniskās ierīces, kuras dienests iepērk centralizēti;
6.5. kompensējamās zāles un medicīnas ierīces saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas regulē ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību (.)
17. Saņemot no valsts budžeta apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus, persona veic pacienta iemaksu (..)
18. Ja persona, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, nespēj samaksāt pacienta iemaksu vai līdzmaksājumu, to var izdarīt 15 dienu laikā pēc veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas vai citā laikā, ja par to ir panākta rakstiska vienošanās ar ārstniecības iestādi.(..)
22. Pacienta iemaksu kopsumma par kalendāra gadā saņemtajiem ambulatorajiem un stacionārajiem veselības aprūpes pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt 569,15 euro. Izziņu par to, ka persona kalendāra gada laikā ir saņēmusi veselības aprūpes pakalpojumus un veikusi pacienta iemaksu (tai skaitā apdrošinātāja vai citas personas segto) 569,15 euro apmērā, izsniedz dienesta teritoriālā nodaļa atbilstoši personas uzrādītajiem maksājuma dokumentiem.

No Ministru kabineta 17.12.2013. noteikumiem Nr.1529
"Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība”
11. No valsts budžeta neapmaksā šādus veselības aprūpes pakalpojumus: (..)
11.2. ambulatori veicamas injekcijas ādā, zemādā, intramuskulāri un intravenozi, izņemot gadījumus, ja sniedz:
11.2.1. [..] neatliekamo medicīnisko palīdzību;
11.2.2. medicīnisko palīdzību bērniem, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām;
11.2.3. medicīnisko palīdzību personām ar cukura diabētu, tuberkulozi, perniciozo anēmiju, onkoloģiskām, psihiskām vai hemofilijas slimībām;
11.2.4. medicīnisko palīdzību personām, kas saņem mājas aprūpi, un personām, kas saņem mājās ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju; (..)

11.20. ģimenes ārsta mājas vizīti, izņemot vizītes pie:
11.20.1. bērniem;
11.20.2. I grupas invalīdiem;
11.20.3. personām, kas vecākas par 80 gadiem;
11.20.4. personām, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe – pamata diagnozes saskaņā ar SSK-10 kodiem B20-B24; C00-C97; D37-D48; G05; G12; G13; G35; G54.6; G55.0; G60.0; G61.0; G63.1; G70; G95.1; G95.2; G99.2; I50; I69; K22.2; L89; T91.3; blakus diagnozes kods visos gadījumos – Z51.5;
11.20.5. mājas apstākļos mirušas personas, lai apliecinātu nāves faktu;
11.20.6. personām, kurām nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;
11.20.7. personām, kas saņem mājas aprūpi atbilstoši šo noteikumu IV nodaļai;
11.20.8. personām, kuras gripas epidēmijas laikā slimo ar gripu;
11.20.9. personas, pie kuras neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde veikusi izbraukumu un ar kuru šo noteikumu 51.4.apakšpunktā minētajā gadījumā ģimenes ārsts vienojies par mājas vizīti saskaņā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegto informāciju par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes izbraukumu pie personas.